KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Közérdekű adat igénylése az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény alapján

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE

Maradványvagyon-hasznosító Zrt. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) meghatározott kötelezettségének eleget tesz. A Maradványvagyon-hasznosító Zrt. a feladatkörébe tartozó ügyekben elősegíti és biztosítja a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.

Közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban, vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be, nevének és azon elérhetőségének megadásával, amelyen az adatigénylő számára az adatigényléssel kapcsolatos tájékoztatás megadható.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek a Maradványvagyon-hasznosító Zrt. az igény beérkezését követő legrövidebb időn belül, legfeljebb 15 napon belül tesz eleget. Amennyiben az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, a 15 napos határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Ilyen esetben a határidő meghosszabbításáról a Maradványvagyon-hasznosító Zrt. az igénylőt az igény kézhezvételét követő 15 napon belül tájékoztatja.

A KÖZÉRDEDKŰ ADAT MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNY BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

A veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése szerint az Infotv. 28. § (1) bekezdésétől eltérően a közérdekű adat megismerése iránti igényt szóban nem lehet benyújtani, valamint az Infotv. 30. § (2) bekezdésétől eltérően az adatigénylés csak akkor teljesíthető az igénylő által kívánt formában, ha az egyébként nem jár az igénylőnek az Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szerv előtti személyes megjelenésével.

  • Írásban postai úton: a Maradványvagyon-hasznosító Zrt., 1539 Budapest, Pf. 655. postacímére küldve
  • Elektronikusan: office@mvhzrt.hu e-mail címen

JOGORVOSLAT

Az adatigénylő a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.), vagy bírósághoz fordulhat a teljesítés megtagadásának közlésétől, illetve ennek elmaradása esetén a 15 napos teljesítési határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül.